^

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató – Pannon-Work Zrt.

Nyilvántartási szám: NAIH-97284/2016

1.  Általános tudnivalók

1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: AT) a PANNON-WORK ZRT. által jelenleg nyújtott szolgáltatások során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Az AT irányadó minden olyan jövőbeli szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a jelen AT alkalmazását írja elő.

1.2. A PANNON-WORK ZRT. minden egyes adatkezelését külön-külön speciális adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: SAT) részletezi, meghatározva annak az eltérő vagy speciális elemeit. A SAT rendelkezik az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok köréről, a közös adatkezelésekről, az adatkezelés időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozók köréről, illetve az adatok továbbításáról. A SAT az AT-vel mindig együttesen értelmezendő.

1.3. A PANNON-WORK ZRT. szolgáltatásainak általános szerződési feltételei elválaszthatatlan részét képezi az AT és a SAT. Az AT és a SAT egyoldalúan módosíthatóak, ám erről az érintetteket egyidejűleg tájékoztatni szükséges.

2. Adatkezelés jogalapja

2.1. Az érintett személyes adatainak PANNON-WORK ZRT. általi kezelése az érintett önkéntes, befolyásoltságtól mentes hozzájárulásán alapul. Az érintett hozzájárulását az AT és a SAT kifejezett elfogadásával adja meg. A törvény által előírt adatkezelések esetében csak tájékoztatja az érintettet.

2.2. 16. életévét be nem töltött, 16. életévét betöltött, de cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt álló kiskorú nevében hozzájárulást törvényes képviselője adhat. A cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott vagy cselekvőképességének teljes korlátozása alatt álló felnőtt nevében a hozzájárulást gondnoka adhatja meg. A PANNON-WORK ZRT. nem ellenőrzi a hozzájárulás jogi megfelelőségét, azért a törvényes képviselő felel.

2.3. A PANNON-WORK ZRT. a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3. Adatkezelés elvei

3.1.  A PANNON-WORK ZRT. a személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, az AT-ben és a SAT-ban rögzített szabályoknak megfelelően kezeli.

3.2. A PANNON-WORK ZRT. kizárólag SAT-ban meghatározott személyes adatait kezeli.

3.3. A PANNON-WORK ZRT. az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi, és olyan eljárási szabályt alakít ki, mely az adatkezelés teljes szakaszában biztosítja ezen adatok biztonságát.

3.4. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az érintett által történt megadás után a PANNON-WORK ZRT. felel.

3.5. Az AT-ben és a SAT-ban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

4. Az érintettek jogai

Adatok módosítása, törlése, zárolása

4.1. Az érintett az adatkezelés időtartama alatt bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését. Ezt a SAT-ban meghatározott módon és elérhetőségeken teheti meg.

4.2. Elutasítás esetén a PANNON-WORK ZRT. a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, vagy - az érintett hozzájárulásával - elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.3. Az érintett szintén a SAT-ban meghatározott módon és elérhetőségeken keresztül kérheti személyes adatai törlését vagy zárolását.

4.4. Az érintett személyes adatait abban az esetben törli még a PANNON-WORK ZRT., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

4.5. Zárolja a személyes adatot a PANNON-WORK ZRT., ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

Tájékoztatás

4.6. Az érintett a SAT-ban megadott elérhetőségeken az adatkezelés tartama alatt jogosult tájékoztatást kérni a PANNON-WORK ZRT. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

4.7. A PANNON-WORK ZRT. az érintett kérelmére köteles tájékoztatást adni az érintettre vonatkozó az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről. A kérelem teljesítésére a PANNON-WORK ZRT.-nek a benyújtástól számított 25 nap áll rendelkezésére.

4.8. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a PANNON-WORK ZRT.-t adatok közlése, adatokba történő betekintés. azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv az adatok körét pontosan megjelölte a PANNON-WORK ZRT. a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

4.9. Az érintett a SAT-ban megadott elérhetőségen bejelentheti tiltakozását személyes adatainak kezelése ellen,

4.10. Ha a PANNON-WORK ZRT. az érintett tiltakozást elfogadja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére az érintett személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogorvoslati lehetőségek

4.11. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

Speciális adatvédelmi tájékoztató munkaerő-közvetítésre és munkaerő-kölcsönzésre jelentkezőknek
Speciális adatvédelmi tájékoztató hírlevél regisztrálóknak
Speciális adatvédelmi tájékoztató iskolaszövetkezeti tagságra jelentkezőknek